ข้อมูลโครงการ

Smart City “เมืองอัจฉริยะ”

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) เป็นมิติหนึ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable development) ที่มีรูปแบบของการพัฒนาเมืองเป็นห่วงโซ่คุณค่าสีเขียว (green value chain) ของการบูรณการวางผังเมืองให้ส่งเสริมกันบนโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีอัจฉริยะ และเป็นคำตอบใหม่ของการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่พอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ผลสำเร็จ

ประเทศไทยจะได้อะไร จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) ประโยชน์ที่ได้จะมีมากมาย เกิดการต่อยอดไม่รู้จบ

  1. เมืองต้นแบบ ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. เมืองนวัตกรรม มีทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพราะต้องการสร้างเมืองและนวัตกรรมที่เกิดการต่อยอดจากการมีเมืองอัจฉริยะ
  3. เมืองที่บ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสะดวกสบาย สามารถ connect กับคนที่อยู่รอบโลก มีเวลาว่าง สภาพแวดล้อมนี้เอื้อต่อการเกิดธุรกิจใหม่ๆ

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

การส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบ “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำเสีย ขยะ การระบายน้ำ ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพอากาศที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect) ซึ่งเป็นโครงการ ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดําเนินโครงการโดย สถาบันอาคารเขียวไทยภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ออกแบบและพัฒนาเมือง หรือโครงการในลักษณะชุมชนเมือง เช่น Complex ขนาดใหญ่ไปสู่เมืองอัจฉริยะ

รูปแบบการดำเนินโครงการ

  1. ใช้วิธีการจัดการแข่งขัน ในการวางผังชุมชนและการออกแบบ “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาทำงานร่วมกันเชิงบูรณการ ให้มีความสมบูรณ์ที่เพียงกับการนำไปใช้ในการจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business model) และการจัดหาผู้ร่วมทุน
  2. กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และกำหนดลักษณะของ “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” หลักเกณฑ์การพิจารณา และเงื่อนไขการสนับสนุนจากกองทุนฯ
  3. จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดลักษณะเมืองอัจฉริยะและกำหนดเกณฑ์การพิจารณา และพิจารณาคัดเลือกหรือคัดสรรข้อเสนอแนวความคิดเมืองอัจฉริยะ