ขั้นตอนที่ 2 : การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

คำถามเพิ่มเติมเรื่องอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building)

1.การคำนวณพื้นที่อาคารที่มีขนาดพื้นที่ 10,000 ตร.ม. หรือ สูง 23 ม. ขึ้นไป ให้คำนวณพื้นที่โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20 นั้นกับพื้นที่อาคารทั้งหมดของเมือง (อาคารทุกขนาดมีพื้นที่รวมกัน) หรือจะเปรียบเทียบเฉพาะพื้นที่รวมของอาคารที่มีขนาด 10,000 ตร.ม. หรือสูง 23 ม.ขึ้นไปเท่านั้น
คิดเทียบกับพื้นที่อาคารทั้งหมดของเมือง
2. ตารางคำนวณ BAU และตารางคำนวณประชากร ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่หรือไม่
ต้องนำส่งใหม่เพื่อยืนยันว่า ค่าต่าง ๆ ยังคงเป็นตามเดิมหรือไม่ ถ้าเป็นตามเดิมนำส่งตารางเดิมได้ไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่

สอบถามเงื่อนไขการเขียนแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริย

การออกแบบอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ให้มีอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยอย่างน้อยร้อยละ 20 ของพื้นทึ่อาคารภายในเมืองที่มีการออกแบบอาคารตามแนวคิดอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

1. กรณีดังกล่าวสามารถออกแบบในกรณีใดได้บ้าง
1) อาคารหลังเดียวที่มีพื้นที่ใช้สอยคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่อาคารภายในเมืองทั้งหมด หรือ
2) อาคารหลายหลังที่คิดพื้นที่ใช้สอยรวมกันเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่อาคารภายในเมืองทั้งหมด
ได้ทั้งสองกรณี จะเป็นหลังเดียวซึ่งมีพื้นที่ได้ร้อยละ 20 ของพื้นที่อาคารภายในเมืองทั้งหมด หรือ หลายหลังรวมกันก็ได้
2. ตามแบบ A3 หัวข้อระบบสาธารณูปโภค หมายถึงอะไรบ้างและมีข้อแตกต่างจากเรื่องหัวข้อประปา ระบายน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
ให้ส่งเป็นแบบขนาด A2 โดยระบบสาธารณูปโภค หมายถึอง ระบบที่จำเป็นสำหรับเมือง เช่น ประปา ระบายน้ำ ไฟฟ้า บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ โดยแบบเดียวกันสามารถใช้อ้างอิงในหลายหมวดได้
3. สำหรับแบบ A3 และ A2 บังคับ Font และแนวในการทำเช่น แนวตั้ง/แนวนอน หรือไม่ อย่างไร
แบบ A2 ไม่ได้บังคับ Font และสามารถเป็นได้ทั้ง แนวตั้งและแนวนอน โดยคำนึงถึงการแสดงข้อมูลให้สามารถอ่าน และ วิเคราะห์ได้อย่างสะดวกและชัดเจนเป็นหลัก
4. เนื่องด้วยรายละเอียดงานที่ต้องส่งในขั้นตอนที่ 2 มีความซับซ้อนมากกว่าขั้นตอนที่ 1 หลายจุด จึงทำให้ทีมงานเกิดความไม่ชัดเจนในการนำเสนอข้อมูลในหมวดที่ 2 หัวข้อ 1 1.1 (2) แผนผังโครงการ การจัดวางอาคารจึงอยากเรียนถามมา ดังนี้
1) แผนผังโครงการ ข้อมูลบางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับข้อมูลในหมวดอื่นๆ อยู่บ้าง คณะกรรมการต้องการให้นำเสนอข้อมูลเดียวกันในหลายๆ แง่มุมใช่หรือไม่
2) เนื่องจากเมืองที่ส่งเข้าประกวดเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีจำนวนอาคารมากกว่า 100 หลัง การนำเสนอรายละเอียดเส้นทางสัญจร โครงข่ายระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในอาคารเชื่อมต่อระหว่างอาคารและไปที่ภายนอกอาคาร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการภายในพื้นที่โครงการ กับบริเวณพื้นที่โดยรอบ และในภาพรวมของเมือง
ไม่แน่ใจทางคณะกรรมการต้องการให้นำเสนออย่างไร? หากทีมงานเลือกบางพื้นที่มาอธิบายอย่างละเอียดจะเป็นไปได้หรือไม่ และมีผลต่อคะแนนหรือไม่อย่างไร เนื่องจากเป็นไปได้ยากที่จะนำเสนอทุกอาคาร
1. การให้คำอธิบายต่อแผนผังโครงการของผู้เสนอ ควรเป็นการชี้แจงถึงประเด็นสาระสำคัญของแผนผังโครงการนั้น ๆ ในแต่ละหมวด ประเด็นสาระสำคัญของหมวดที่ 2 ข้อ 1.1.1(2) เป็นประเด็นเกี่ยวกับการวางผังเมืองหรือความสอดคล้องเชื่อมโยงกับผังเมือง และการวางผังบริเวณ (Site Planning) ของพื้นที่โครงการที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาเป็น Smart City

2. ผู้เสนอควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเสนอรายละเอียดของโครงการ ซึ่งในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกับบริเวณพื้นที่โดยรอบ และมีอาคารภายในพื้นที่โครงการเป็นจำนวนมาก ผู้เสนอจะอธิบายถึงการเชื่อมต่อกับบริเวณพื้นที่โดยรอบ และ/หรือการเชื่อมโยงระหว่างอาคารภายในพื้นที่โครงการและ/หรือการดำเนินการเฉพาะอาคารหรือกลุ่มอาคารภายในพื้นที่โครงการได้ตามเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาเป็น Smart City

3. ผู้เสนออาจแสดงให้เห็นในประเด็นการสัญจรส่วนต่างๆ และโครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยสำหรับรายะละเอียดในอาคารที่มีจำนวนมาก สามารถแสดงเป็น Typical Flow หรือ Drawing ซึ่งเป็นตัวแทนของเส้นทาง หรือการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ในพื้นที่อาคารต่างๆ ในระดับที่พอให้คณะกรรมการเห็นภาพและเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่การพัฒนาได้จริง ไม่จำเป็นต้องแสดงทุกพื้นที่ในทุกอาคาร

5. เนื่องจากหัวข้อการประกวดแบบ Smart Energy มีการคำนวน BAU แต่ไม่มีช่องตารางด้านการใช้งานประเภทที่จอดรถ ซึ่งใช้จำนวนไฟน้อยกว่าการใช้งานประเภทอื่นเป็นอย่างมาก จึงขอเรียนปรึกษาดังนี้
1. เราสามารถแก้ไขตารางเองเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ประเภทที่จอดรถได้หรือไม่
2. หรือสามารถรวมพื้นที่จอดรถกับพื้นที่ Public area ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ปริมาณไฟฟ้าใกล้เคียงกัน แต่หากทำเช่นนี้ แม้จะทำให้ภาพรวมของการใช้ไฟฟ้าใกล้เคียงความถูกต้อง แต่พื้นที่ก่อสร้างอาคารจะไม่ถูกต้องเนื่องจาก Public space ไม่ถูกคิดเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ก่อสร้างอาคาร
ให้ใช้ตารางที่สถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยกรอบพื้นที่จอดรถรวมในหมวด Public Area ครับ และให้หมายเหตุ แสดงปริมาณพื้นที่จอดรถและพื้นที่สาธารณะทั่วไป ไว้ท้ายตาราง
6. รบกวนสอบถามรายละเอียดข้อมูลเอกสาร "แบบแสดงโครงการที่นำเสนอ"
หมวดที่ 1 พลังงานอัจฉริยะ ในส่วนของรายละเอียดเอกสารขนาด A2
ข้อที่ 2 แบบผังงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
รบกวนอธิบายรายละเอียดให้หน่อยนะคะว่า เอกสารในส่วนนี้หมายถึงอะไร และมีรายละเอียดอะไรบ้าง
ในหมวดพลังงานอัจฉริยะ จะครอบคลุม ด้านการผลิตพลังงาน, การส่งจ่ายพลังงาน และการควบคุมการใช้พลังงาน ในแต่ละด้าน จะต้องมีการออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีระบบ District Cooling ถ้าต้องการทำคะแนนข้อนี้ ต้องแสดงแผนภูมิของระบบที่จะใช้ในเมือง ทั้งแผนผังระบบไฟฟ้า และ เครื่องกล ของ ระบบ District Cooling ในด้านอื่น ๆ เช่นเดียวกันถ้าต้องการทำคะแนนในด้านใด ให้แสดงแผนผังงานระบบของด้านนั้น ๆ ให้ชัดเจน
7. อาคารที่ออกแบบเป็น Net Zero จำเป็นต้องมีพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตร หรือไม่
เป็นตามที่ระบุในเอกสารหมวด Smart Building หน้า 2/4 "มีอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 10,000 ตารางเมตร หรือ ความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 20 ของพื้นที่อาคารภายในเมืองทั้งหมดที่มีการออกแบบอาคารตามแนวคิดอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์"
8. หมวดที่ 4 ข้อ 3.3 (2) เฟอร์นิเจอร์เมือง การจัดให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกระยะ 300-500 เมตร ได้ 1 คะแนน แต่ทุกระยะ 3-6 กิโลเมตร ได้ 3 คะแนน ถูกต้องหรือไม่
สลับกัน ทุกระยะ 300-500 เมตร ได้ 3 คะแนน และ 3-6 กิโลเมตร ได้ 1 คะแนน
9. ในตาราง BAU calculation พบว่าในหัวข้อ MW(เฉลี่ย ของ Housing กับ Public Area ทำไม่จึงไม่ถูกนำมาคำนวนรวมอยู่ใน ช่อง Total อยากจะขอทราบเหตุผล
รวมคำนวณในช่อง Total อยู่แล้วครับ (เนื่องจากหน่วยเป็น MW ถ้าพื้นที่น้อย ในทศนิยมสองตำแหน่งอาจเห็นเป็นศูนย์ ทดลองปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นจะเห็นข้อมูลชัดเจนขึ้นครับ)
10. ในกรณีที่ต้องการทราบความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด(MW) ทาง TGBI มีสูตรใดที่จะนำมาคำนวณหรือไม่ หรือมีข้อแนะนำอะไรที่จะใช้ข้อมูล Total MW(average) ในตาราง BAU มาหาค่า Peak demand อย่างไร
ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่มีสูตรคำนวณให้ครับ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโครงการฯ อย่างไรก็ตาม สามารถคำนวณในเบื้องต้นโดยการคำนวณการใช้พลังงานรวมของโครงการฯ (MWh) และใช้ชั่วโมงการทำงานของอาคารแต่ละประเภทตามระบุในตาราง BAU เพื่อหาค่า กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (MW) และใช้ค่า Load Factor ตามการคำนวณของโครงการฯ เพื่อคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด
1 2