คุณสมบัติเบื้องต้นของเมืองสําหรบการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

เมืองที่สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดเมืองอัจฉริยะ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ก. เมืองขนาดเล็ก

1. เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารรวมทั้งสิ้น 100,000 - 500,000 ตารางเมตร หรือ

2. เป็นเมืองที่มีความต้องการกําลังไฟฟ้าเฉลี่ยในการออกแบบปกติ (BAU) 3 - 8 เมกะวัตต์คํานวณตามเกณฑ์ของโครงการ (ดาวน์โหลดไฟล์) หรือ

3. เป็นเมืองมีจํานวนประชากร ไม่น้อยกว่า 5,000 – 15,000 คน คํานวณตามเกณฑ์ของโครงการ (ดาวน์โหลดไฟล์)

ข. เมืองขนาดใหญ่

1. เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารรวมทั้งสิ้น มากกว่า 500,000 ตารางเมตร หรือ

2. เป็นเมืองที่มีความต้องการกําลังไฟฟ้าเฉลี่ยในการออกแบบปกติ (BAU) มากกว่า 8 เมกะวัตต์คํานวณตามเกณฑ์ของโครงการ (ดาวน์โหลดไฟล์) หรือ

3. เป็นเมืองมีจํานวนประชากร มากกว่า 15,000 คน คํานวณตามเกณฑ์ของโครงการ (ดาวน์โหลดไฟล์)

การส่งผลงาน

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (ดาวน์โหลดไฟล์)

รูปแบบการส่งผลงาน

1. การส่งผลงานเพื่อประกวดใน ขั้นตอนที่1 : ข้อเสนอแนวคิดในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Conceptual & Urban Planning)

1.1. ข้อเสนอแนวความคิด อย่างน้อยให้ครอบคลุม การวางผังชุมชน (Urbanplanning) แสดงผังสภาพปัจจุบัน ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน โอกาสการขยายตัวและการพัฒนาของเขตที่อยู่อาศัยและเขตพาณิชยกรรม ถนนและโครงข่ายระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค การอนุรักษ์พื้นที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พื้นที่โล่งและพื้นที่สีเขียว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่ การกำหนดขอบเขตการเติบโตของเมือง การพัฒนาศูนย์กลางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบ การสัญจร คมนาคม ขนส่ง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกหรือคัดสรร ในขั้นตอนที่ 1 จะได้รับการสนับสนุนในการจัดทำข้อเสนอใน ขั้นตอนที่ 2 (Master Plan) และต้องส่งผลงานประกอบไปด้วย

การส่งผลงานเพื่อประกวด
ขั้นตอนที่ 2 : แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (SMART City Development Master Plan)

เอกสารประกอบการนําสงแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย

1. เอกสารแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมใส่ในแฟ้มเดียวกัน ประกอบด้วย
(ตัวจริง 1 ชุด สําเนา 5 ชุด พร้อมไฟล์ PDF ในแผ่น CD จํานวน 5 แผ่น)

1.1 หนังสือนำส่งจากผู้มีอำนาจของหน่วยงาน (หรือ มอบอำนาจ)

1.2 ข้อมูลรายละเอียดแต่ละหมวดตามแบบฟอร์ม ขั้นตอนที่ 2 ผลงาน A4 1 ชุด ผลงาน A2 1 ชุด (กรุณาแยกชุดให้เรียบร้อย) (ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนที่ 2)

1.3 เอกสารแสดงการคำนวณกำลังไฟ BAU (ดาวน์โหลดวิธีคำนวณ excel)

1.4 เอกสารแสดงการคำนวณจำนวนประชากรตามเกณฑ์ของโครงการ (ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคำนวณ)

1.5 หลักฐานหรือเอกสารแสดงสิทธิ์การใช้ที่ดิน

1.6 หลักฐานการแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมือง

2. Video Animation ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในแผ่น CD จำนวน 5 แผ่น

ส่งผลงานขั้นตอนที่ 2 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560 ภายในเวลา 12.00 น. ณ สถาบันอาคารเขียวไทย

www.thailandsmartcities.com หรือ www.tgbi.or.th

3. ผู้ผ่านการคัดเลือก/คัดสรร ในขั้นตอนที่ 2 จะได้รับการสนับสนุนในการจัดทำข้อเสนอใน
ขั้นตอนที่ 3 (Business Plan) และต้องส่งผลงานประกอบไปด้วย

3.1 แบบรายละเอียดเบื้องต้น (Schematic design), ประเมินค่าก่อสร้างเบื้องต้น (Construction budget estimation), การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ (Life cycle cost analysis), รายงานการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Financial feasibility study)

3.2 จัดเตรียมและนำส่ง
- Model,
- ภาพ Perspective, และ
- Clip Video Animation

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทำโมเดลธุรกิจ (SMART City – Business Model Development)

เอกสารประกอบการนำส่งโมเดลธุรกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย

 1. เอกสารแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมใส่ในแฟ้มเดียวกัน ยกเว้น A2 ประกอบด้วย
  (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด พร้อมไฟล์ PDF ในแผ่น CD จำนวน 5 แผ่น)
  1. หนังสือนำส่งจากผู้มีอำนาจของหน่วยงาน (หรือ มอบอำนาจ)
  2. ข้อมูลรายละเอียดแต่ละหมวดตามแบบฟอร์ม ขั้นตอนที่ 3 (A4, A2) (ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนที่ 3)
  3. เอกสารแสดงการคำนวณกำลังไฟฟ้า BAU (ดาวโหลดวิธีคำนวณ excel)
  4. เอกสารแสดงการคำนวณจำนวนประชากรตามเกณฑ์ของโครงการ (ดาวโหลดหลักเกณฑ์คำนวณ)
  5. หลักฐานหรือเอกสารแสดงสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน
  6. หลักฐานการแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมือง
 2. วีดีทัศน์ ความยาว 7 นาที ในแผ่น CD จำนวน 5 แผ่น
 3. Model ขนาดประมาณ 4 ตร.ม (ประมาณ 2 x 2)
 4. ภาพ Perspective ขนาด A1 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ภาพ

นำส่งที่สถะาบันอาคารเขียวไทย ตามรายละเอียดการส่งมอบที่กำหนดในสัญญา

วิธีการส่งผลงาน

เงื่อนไข