ความคืบหน้า

​เมืองอัจฉริยะ SMART CITY WORKSHOP  ครั้งที่ 1 
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy)
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิต โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาเมืองอัจฉริยะ SMART City Workshop [18 Oct 2016]

- Download_แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ - แนวคิดและหลักการ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่ 1) - พลังงานอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่2) - การสัญจรอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่3) - ชุมชนอัจฉริยะ 
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่4) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่5) - อาคารอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่6) - เศรษฐกิจอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่7) - การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ