ความคืบหน้า

 

นิทรรศการ 7 โครงการเมืองอัจฉริยะ

   ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร   ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 7 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy)  โดยมีตัวแทนจาก 7 โครงการร่วมพิธีเปิดงาน อาทิ    นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  รู้รักษ์พลังงาน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน,  มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด,  เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ ,  ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ,วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน, ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง , และเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง โดยทุกโครงการนำเสนอรายละเอียดและจุดเด่นของแต่ละโครงการในรูปแบบนิทรรศการและโมเดลเมืองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน