ความคืบหน้า

เมืองอัจฉริยะ SMART CITY WORKSHOP ครั้งที่ 2 
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Cities-Clean Energy
มาร่วมกันสร้างเมืองอัจฉริยะเพื่อให้ประเทศไทยยั่งยืน

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาเมืองอัจฉริยะ SMART City Workshop [18 Oct 2016]

- Download_แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ - แนวคิดและหลักการ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่ 1) - พลังงานอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่2) - การสัญจรอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่3) - ชุมชนอัจฉริยะ 
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่4) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่5) - อาคารอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่6) - เศรษฐกิจอัจฉริยะ
- Download_หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (หมวดที่7) - การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ