ความคืบหน้า

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย เผยความสำเร็จหลังจุดประกายโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะต้นแบบเป็นครั้งแรก ได้รับการตอบรับจากภาครัฐและเอกชนที่ตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เข้าร่วมประกวดถึง 36 โครงการฯ  ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ทั้งสิ้น16 โครงการ

            ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่ กระทรวงพลังงานและมูลนิธิอาคารเขียวไทย ได้เชิญชวนไปยังทุกภาคส่วนเพื่อสมัครเช้าร่วมประกวดแผนงานในโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ริเริ่มจัดโครงการในลักษณะนี้ ผลปรากฏว่าได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนเกินความคาดหมาย ที่ตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ถึง 36 โครงการ โดยมีผู้ผ่านขั้นตอนที่1 จำนวนทั้งสิ้นถึง 16 โครงการ

            จากการที่ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย เดินหน้าพัฒนาโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะต้นแบบ เชื่อมโยงการใช้พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น Smart Cities-Clean Energy โดย โครงการฯ จะให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน เข้าร่วมโครงการออกแบบและพัฒนาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองแห่งการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการร่างเกณฑ์ ประเมินและตัดสิน และได้ประกาศให้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

ในการพิจารณาคัดเลือก จะให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบหลัก คือ การจัดรูปเมืองและโครงสร้างพื้นฐานหลักของเมือง เช่น โครงสร้างระบบขนส่ง ระบบราง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังเป็นการร่วมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ จะได้แนวทางในการพัฒนาเมืองของชุมชน ที่มีผลต่อการลดความต้องการพลังงาน และการใช้พลังงานสูงสุด ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และเกิดการเรียนรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์

            ทั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดทั้งสิ้น 36 โครงการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ ดังนี้

1. ชุมชนเมืองเสาธงหิน SMART Cities

2. นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  รู้รักษ์พลังงาน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ราชบุรี สมาร์ท อินดัสเตรียล ซิตี้

4. ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง

5. H.I.P. Smart City

6. มมส.วิทยาเขตชาญฉลาด

7. เมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง

8. มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด

9. วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน

10. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

11. เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ

12. สยาม สมาร์ท ซิตี้

13. สุวรรณภูมิ สมาร์ท ซิตี้

14. กฟผ. เมืองนิเวศแห่งความสุข+

15. พญาไท 4.0 ของคนไทยเพื่อคนไทย - โอกาสและทางเลือกของคนไทยทุกคน

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : สุรภิวัฒน์มัชฌิมาธานี

            ในลำดับต่อไปผู้ผ่านขั้นตอนที่ 1 ทั้ง 16 โครงการนี้ จะต้องจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Development Master Plan) โดยข้อเสนอที่เป็นที่ดีที่สุดจะได้รับการคัดเลือกเหลือไม่เกิน 7 โครงการ และจะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับใช้ในการดำเนินการขั้นต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอาคารเขียวไทย E-mail : smartcities.th@gmail.com หรือ www.thailandsmartcities.com