ความคืบหน้า

เมืองอัจฉริยะ SMART CITY WORKSHOP ครั้งที่ 2 
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Cities-Clean Energy
มาร่วมกันสร้างเมืองอัจฉริยะเพื่อให้ประเทศไทยยั่งยืน

เปิดการสัมมนา
กล่าวรายงาน โดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ โดย คุณเกชา ธีระโกเมน ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ สถาบันอาคารเขียวไทย

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ – แนวคิดและหลักการ
โดย คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ ประธานคณะกรรมการร่างเกณฑ์และประเมินตามเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ สถาบันอาคารเขียวไทย

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ – หมวดที่ 1 พลังงานอัจฉริยะ
โดย ผศ.ชายชาญ โพธิสาร และ คุณกมล ตันพิพัฒน์ กรรมการร่างเกณฑ์และประเมินตามเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ – หมวดท่ี 2 การสัญจรอัจฉริยะ
โดย คุณศรัณย์ ศรีพิพัฒน์ กรรมการร่างเกณฑ์และประเมินตามเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ – หมวดที่ 4 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
โดย ผศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ กรรมการร่างเกณฑ์และประเมินตามเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ – หมวดท่ี 3 ชุมชนอัจฉริยะ
โดย ผศ.ดร.ชนิกานต์ ย้ิมประยูร กรรมการร่างเกณฑ์และประเมินตามเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ – หมวดท่ี 5 อาคารอัจฉริยะ
โดย คุณกมล ตันพิพัฒน์ กรรมการร่างเกณฑ์และประเมินตามเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ – หมวดท่ี 6 เศรษฐกิจอัจฉริยะ
โดย ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ กรรมการร่างเกณฑ์และประเมินตามเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ

หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเมืองอัจฉริยะ – หมวดท่ี 7 การบริหารจัดการเมือง อัจฉริยะ
โดย ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเมือง
คณะทํางานร่างเกณฑ์การออกแบบเมืองอัจฉริยะ สถาบันอาคารเขียวไทย

สรุปการสัมมนา และ ร่วมแสดงความคิดเห็น