ความคืบหน้า

 

 

ประกาศผล 7 โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy) 

          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานประกาศผล ผู้เข้ารอบคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy)  7 โครงการ คือ  นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  รู้รักษ์พลังงาน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน,  มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด,  เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ ,  ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ,วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน, ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง , และเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง โดยทุกโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โครงการละไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำโมเดลธุรกิจในการออกแบบและพัฒนาเมืองการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 

………………………………………………………