ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทำโมเดลธุรกิจ

1. การนำเสนอผลงานออกบูธงานในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สอบถาม Model ขนาด 2x2 เมตร หรือ 1.5x3 เมตร เมื่องานเสร็จสิ้น Model จะเป็นของโครงการหรือของสถาบันฯ
Model เป็นงานที่ต้องนำส่งตามขั้นตอนและเงื่อนไขการสนับสนุน จะเป็นของ กองทุนฯ
2. Perspective ขนาด A1
ต้องใช้กี่แผ่น
ทำแนวตั้งหรือแนวนอน
ต้องวางบนโฟมบอร์ด หรือ ฟิวเจอร์บอร์ดหรือไม่
ไม่น้อยกว่า 10 แผ่น เป็นแนวตั้งหรือ แนวนอน ได้ตามความเหมาะสม ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด หรือ อุปกรณ์รีไซเคิลอื่น ๆ โดย การจัดเตรียมภาพ Perspective ทั้งหมด ให้คำนึงถึงการติดตั้งเพื่อจัดแสดงในงานวันที่ 26 กค ด้วย
3. การออกบูธ ทางมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดแลละจัดตำแหน่ง Model, Perspective ขนาด A1 เอง (ภายในบูธของตนได้เองหรือไม่)
สามารถกำหนดและจัดตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม โดยให้ส่งแบบให้ สถาบันฯ พิจารณา ก่อนดำเนินการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
4. ผนังของบูธด้านที่เป็นเส้นทึบเป็นผนังปิดใช่หรือไม่คะ และเป็นวัสดุอะไร
เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ผนัง ที่ตั้ง MODEL ทางโครงการเป็นผู้ดำเนินการเอง
5. ผนังด้านที่ติดกับบูธอื่น เป็นวัสดุอะไร
เป็นพื้นที่เปิดโล่ง หากต้องการผนัง ทางโครงการเป็นผู้ดำเนินการเอง
6. สามารถทำทางเข้า-ออกบูธได้ 2 ด้านหรือไม่ (ด้านที่ไม่ใช่เส้นทึบและด้านที่ไม่ได้ติดกับบูธอื่น)
บูธหัวมุม สามารถเข้าออกได้ 2 ด้าน
7. ทำโมเดลขนาด 2 x 1.2 เมตร ได้หรือไม่
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม.
8. โมเดลสามารถใช้เทคนิค holograph เข้ามาช่วยได้หรือไม่
ได้คะ
9. หมวดที่ 6 : อาคารอัจฉริยะ (SMART BUILDING) การให้คะแนนกรณีอาคารเขียว เช่น หากอาคารใหม่ผ่านเกณฑ์อาคารเขียวระดับ platinum แต่อาคารเก่าได้ระดับ gold ซึ่งพื้นที่รวมกันเกินกว่ากำหนด จะได้คะแนนเท่าใดในหมวดนี้
การให้คะแนนจะเป็นตามร้อยละของพื้นที่ที่ได้อาคารเขียวในแต่ละระดับ ในกรณีที่ได้ระดับผสมกันจะดูระดับที่สูงที่สุดก่อนว่ามีพื้นที่ที่ได้ในระดับนั้นตามเกณฑ์กำหนดหรือไม่ เช่น อาคารที่ได้ platinum ถ้ามีไม่ถึงร้อยละ 50 ตามเกณฑ์จะไม่ได้คะแนนในระดับ platinum และจะถูกนำพื้นที่ไปรวมกับอาคารที่ได้ Gold หรือ ระดับถัดลงไป
10. หมวดที่ 6 : อาคารอัจฉริยะ (SMART BUILDING) หากในโครงการมีอาคารที่ออกแบบตามแนวทาง Net Zero Energy Building ไม่ถึง 20% ของพื้นที่เมืองทั้งหมดจะได้คะแนนหรือไม่ (จะไม่ได้คะแนนเลย หรือได้คะแนนน้อย)
ถ้าไม่ถึงร้อยละ 20 จะไม่ได้คะแนน ( 0 )
11. หมวดที่ 6 : อาคารอัจฉริยะ (SMART BUILDING) ที่ระบุว่า "สามารถแนบแผนภูมิประกอบการอธิบายในแต่ละหมวด เป็นขนาด A2 ได้ไม่เกินหมวดละ 1 แผ่น" หมายถึงหมวดคะแนนเกณฑ์อาคารเขียว / การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREEs) ใช่หรือไม่
หมายถึงหมวดคะแนนเกณฑ์อาคารเขียว TREES
12. ขอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์หมวด Smart Innovation (เช่น ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ต้องเป็นประโยชน์กับคนหมู่มาก,...... )
ต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่สนับสนุนหมวดเมืองอัจฉริยะ (1-7) แต่ไม่สามารถทำคะแนนในหมวดปกติได้ และไม่ขัดกับเกณฑ์ 7 ข้อของเมืองอัจฉริยะ
13. การส่งผลงาน ผลงานฉบับจริง 1 ชุด กับ สำเนา 5 ชุด ต่างกันอย่างไร (ขาว-ดำ...?)
ตัวจริงต้องเป็นงานจริง ภาพสี กรณีมีลายเซ็นต์ (เช่นการลงนาม MoU) ต้องเป็นลายเซ็นต์จริง หรือ กรณีเป็นสำเนาต้องเซ็นต์รับรองสำเนาจริง สำหรับชุดสำเนา คือถ่ายสำเนาจากชุดจริง เป็นขาว ดำ ได้